Hoppa till innehållet

Vår modell

Motivation till ett liv utan beroende

Problem kopplade till alkohol, droger, spel, medberoende är ofta komplexa och orsakas av flera samverkande faktorer (biologiska, sociala, psykologiska och kulturella). Vi arbetar för att motivera till en livsstilsförändring där målet är ett hållbart och hälsosamt liv.

Vi arbetar, förutom med den enskilde, också med nätverket exv. närstående, familj, vänner samt chef och arbetskamrater. Tillsammans med terapeut får de utbildning och handledning, vilket skräddarsys utifrån behov.

I de fall arbetsgivaren är inkopplad har företagshälsovården utrett och bedömt behov av rehabilitering där beroendebehandlingen är en central del.

City Öppenvård kan bistå med en fördjupad ASI-utredning (Addiction Severity Index). Vid behov kompletteras den terapeutiska insatsen med medicinstöd, alltid i samråd med förskrivande läkare.

Vi samarbetar med Nämndemansgården som erbjuder internatbehandling av olika slag i de fall problematiken är komplex eller miljön alltför problemtyngd. Vårt samarbete möjliggör snabb och effektiv hjälp ifall öppenvårdsinsats inte är tillräcklig. Efter avslutad internatbehandling kopplar vi på vårt program för återfallsförebyggande behandling och eftervård, för en hållbar nykterhet/drogfrihet. Samarbetet möjliggör dessutom öppenvård över hela Sverige.

 

 

Behandlingens faser

Fas 1: Grundbehandling Läs mer

Här kartläggs omfattningen av klientens problematik. Orsakssamband och konsekvenskartläggning kopplas till modern beroendeforskning, för att öka kunskapen om hur problematiken har påverkat individen. Målsättningen är att skapa ett värdefullt livsinnehåll med hjälp av nykterheten. Det terapeutiska samarbetet och relationen mellan klient och terapeut är centralt och bidrar till att klienten kan komma till en djupare förståelse, slippa skammen och vägledas mot friskare livsinnehåll.

Vi arbetar alltid enskilt i denna fas, för att kunna skräddarsy innehållet och stötta klienten utifrån dennes behov. Vi följer socialstyrelsens rekommendationer vid metodval och vår modell möjliggör en individuell anpassning som kan innehålla exempelvis MET (Motivationshöjande behandling), CRA (Community Reinforcement Approach) och 12-stegsbehandling. MI (Motiverande samtal) är den grund vi arbetar utifrån och som hjälper klienten att i sin takt hitta vägen framåt.

Vi lutar oss mot aktuell forskning inom både beroendeområdet och kroppens och hjärnans förmåga till självläkning. Vår övertygelse är att en hälsosam livsstil bidrar till läkandet. Därför väver vi alltid in livsstilsfrågor och uppmuntrar till hälsosamma val gällande kost, motion, sömnrutiner etc.

 

Fas 2: Förebyggande återfallsbehandling Läs mer

I denna fas tränas klientens förmåga att använda alternativa strategier, i stället för att återgå till tidigare problembeteende.

I denna del av behandlingen fördjupas kunskapen om beroendesjukdomen, samtidigt som individanpassade verktyg skapas för att förhindra att beroendeproblematiken återuppstår. Den egna förmågan att fatta långsiktiga och hållbara beslut tränas utifrån KBT-baserad (kognitiv) metod. Klienten får hjälp att sätta upp en handlingsplan att sträva mot sina personliga målsättningar, där friheten från beroende möjliggör att uppnå dessa mål.

 

Fas 3: Eftervård Läs mer

Coachande samtal varje vecka för att inspirera och vidmakthålla livsstilsförändring. Detta sker vanligtvis i grupp ledd av terapeut, men kan individanpassas utifrån klientens behov.

Kontakta oss, klicka här

Ställ din fråga direkt

Fält markerade med * är obligatoriska fält.

By Formsmedjan. Powered by Yago